Isnin, 7 November 2016

Ringkasan KSSM / DSKP MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 2017KSSM: STANDARD DSKP
 MATA PELAJARAN PERNIAGAAN : TINGKATAN 4

1.0  TUJUAN PERNIAGAAN
1.1   Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.1.1 Tujuan perniagaan: (NOTA)
(Objektif : Murid boleh: Menerangkan - tujuan perniagaan.)
                    I.            Penawaran barang dan perkhidmatan
                  II.            Untuk keuntungan
                III.            Sebagai barang percuma
                IV.            Jualan pada harga kos
                  V.            Jualan bawah kos

1.1.2 Bentuk pemilikan perniagaan: (NOTA)
(Objektif : murid boleh : Menghuraikan - bentuk pemilikan perniagaan)
                    I.            Milikan Tunggal
                  II.            Perkongsian
                III.            Syarikat Berhad
                IV.            Koperasi
                  V.            Francais
                VI.            Usahasama

1.1.3 Klasifikasi perniagaan (NOTA)
(Objektif: Murid boleh: Mengklasifikasikan - sektor perniagaan)

a) Kelompok Sektor:
                    I.            Sektor utama - perladangan,perikanan, perhutanan.
                  II.            Sektor kedua - pembuatan,perkilangan, pembinaan,kejuruteraan
                III.            Sektor ketiga – perkhidmatan swasta, perkhidmatan awam, perkhidmatan sukarela tidak  berasaskan keuntungan.

(objektif : murid boleh :
1.1.4. Menganalisis - saiz dan skala sesebuah perniagaan dalam setiap sektor perniagaan.
1.1.5  Menghubungkaitkan - saiz dan skala sesebuah perniagaan dengan bentuk pemilikan perniagaan.
1.1.6  Mencadangkan - idea baharu bagi sesebuah perniagaan yang berupaya berkembang dalam pelbagai sektor perniagaan.)

b) Kelompok Saiz:
                    I.            Kecil;
                  II.            Sederhana
                III.            Besar
LATIHAN / CADANGAN AKTIVITI:  1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.       Mengumpul maklumat melalui aktiviti;
(i)      keratan akhbar
(ii)    melayari internet
(iii)   keratan majalah
(iv)  rumusan pembacaan
(v)    kajian kes

2. Menonton rakaman video atau siaran televisyen:
(i) Perbincangan kumpulan
(ii) Membuat ulasan
(iii) Membuat pembentangan

3.       Mengadakan lawatan:
(i)      Tinjauan ke atas perniagaan tempatan
(ii)    Lawatan sambil belajar
(iii)   Lawatan sambil membeli

4.       Mengelaskan aktiviti perniagaan berdasarkan sektor utama, kedua dan ketiga berpandukan petikan teks atau gambar foto.

5.       Merumuskan perkembangan semua sektor perniagaan.

1
2
3
4
5
6


STANDARD PRESTASI: TAHAP PENGUASAAN
1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
TAFSIRAN
1.       Mengenal pasti - tujuan perniagaan.
2.   1. Menghuraikan - bentuk pemilikan perniagaan.
      2. Mengklasifikasikan - sektor-sektor perniagaan.
3.   Mengaplikasikan  - pengetahuan berkenaan saiz dan skala perniagaan dengan contoh perniagaan dalam setiap sektor.
4.   Membandingkan - aspek kelebihan dan kelemahan dalam bentuk pemilikan perniagaan.
5.   Merumuskan - perkaitan jenis pemilikan perniagaan dengan saiz dan skala sesebuah perniagaan.
6.   Menghasilkan - kertas cadangan mengenai idea baharu untuk sesebuah perniagaan berkembang dalam pelbagai sektor perniagaan.
1.2   Trend Semasa Dalam Perniagaan
(Objektif: Murid boleh:
1.2.1 Mengenal pasti - peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi.
1.2.2 Menggariskan - trend persekitaran semasa dalam perniagaan.
1.2.3 Mengaplikasikan - peranan kerajaan dalam perubahan persekitaran perniagaan.
1.2.4 Menganalisis - faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan.
1.2.5 Menilai - kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan.)

Persekitaran perniagaan: (NOTA)
(i)      Pasaran
(ii)    Trend (guna tenaga,pendapatan, pertumbuhan)
(iii)   Undang-undang.

LATIHAN / CADANGAN AKTIVITI:  1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan
1.       Mengumpul maklumat:
·         melalui internet berkaitan agensi kerajaan dalam menangani isu-isu serantau, negara dan tempatan;Portal rasmi kerajaan Malaysia (contoh: www.malaysia.gov.my)
2.       Membuat rumusan
·         berkaitan peranan kerajaan dalam konteks semasa perniagaan

STANDARD PRESTASI: TAHAP PENGUASAAN
1.2   Trend Semasa Dalam Perniagaan
1
2
3
4
5
6TAFSIRAN
1.       Menyatakan - peranan kerajaan dalam perniagaan untuk menangani isu tempatan, negara dan serantau.
2.       Menjelaskan - trend persekitaran perniagaan.
3.       Mengaplikasikan - peranan kerajaan terhadap trend persekitaran sesebuah perniagaan.
4.       Menganalisis - faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan.
5.       Menghubungkait - persekitaran perniagaan dengan peranan kerajaan untuk menangani isu semasa perniagaan.
6.       Menilai -tindak balas organisasi perniagaan terhadap perubahan persekitaran
2.0  ORGANISASI PERNIAGAAN
2.1  Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
(Objektif : Murid boleh:
2.1.1 Menyatakan maksud visi, misi dan objektif perniagaan.
2.1.2 Menghuraikan visi, misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza.
2.1.3 Mengaplikasikan ciri-ciri objektif perniagaan dalam menterjemahkan kejayaan sesebuah perniagaan)
2.1.4 Menganalisis tujuan penetapan visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan.
2.1.5 Menganalisis faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah visi, misi, dan objektif perniagaan.
2.1.6 Menilai kesan keupayaan mengubah visi, misi dan objektif kepada sesebuah perniagaan akibat perubahan persekitaran.
2.1.7 Mencipta visi, misi dan objektif bagi sebuah perniagaan

Ciri-ciri objektif perniagaan: (NOTA)
(i)     S   – Spesifik (spesifik)
(ii)   M – Measureable (boleh diukur)
(iii) A  – Attainable (boleh dicapai)
(iv)  R  – Realistic (realistik)
(v)    T  – Time Frame (jangka masa)

LATIHAN / CADANGAN AKTIVITI:  2.1 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
1.      Memadankan visi, misi dan objektif yang sesuai untuk sesebuah perniagaan.
2.      Mengumpul dan membuat perbincangan mengenai visi,misi dan objektif daripada pelbagai pemilikan perniagaan.
3.      Mencipta visi, misi dan objektif sebuah perniagaan yang dipilih.
4.      Menyusun visi, misi dan objektif mengikut kesesuaian.
5.      Pelajar menulis visi, misi dan objektif untuk diri, kelas dan persatuan/kelab

STANDARD PRESTASI: TAHAP PENGUASAAN
2.1 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
1
2
3
4
5
6TAFSIRAN
1.       Menyatakan - maksud visi, misi dan objektif perniagaan.
2.       Menghuraikan - visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan.
3.       Mengaplikasikan - ciri-ciri objektif perniagaan sebagai panduan kejayaan bagi sesebuah perniagaan.
4.       Menganalisis - objektif sesebuah perniagaan sama ada mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
5.       Menghubungkaitkan - faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif sesebuahperniagaan.
6.       Mencipta - visi, misi dan objektif sebuah perniagaan.
2.2      Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
(Objektif : Murid boleh:
2.2.1 Menjelaskan - bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan.
2.2.2 Menjelaskan - tugasan setiap bahagian fungsian.
NOTA:
Bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi :
                                   I.            jualan
                                 II.            pengeluaran produk/perkhidmatan
                               III.            pembelian
                               IV.            pentadbiran
                                 V.            pengurusan pelanggan
                               VI.            pengagihan
                             VII.            kewangan
                           VIII.            pengurusan sumber manusia
                               IX.            teknologi maklumat dan komunikasi
                                 X.            pemasaran
                               XI.            penyelidikan dan pembangunan (R&D).

(Objektif : Murid boleh:
2.2.3 Mengaplikasi - penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasi bahagian-bahagian fungsian
2.2.4 Menganalisis - hubungan dan interaksi bahagian fungsian dalam organisasi dengan organisasi luar,aliran maklumat dan aliran barang.
2.2.5 Mengaitkan - interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan yang berlainan.
2.2.6 Mencipta - aliran interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam pembangunan produk dan pasaran baharu
NOTA:
Hubungan dan interaksi:
                                   I.            pihak luar (pembekal, pelanggan, bank, agensi kerajaan),
                                 II.            aliran maklumat
                               III.            aliran barang dan perkhidmatan

LATIHAN / CADANGAN AKTIVITI: 
2.2 Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
·         Membincangkan - setiap bahagian-bahagian fungsian.
·         Menyenaraikan - peranan setiap bahagian fungsian.
·         Menghasilkan folio - setiap bahagian fungsian yang melibatkan aliran maklumat dan aliran barang/perkhidmatan.

Cadangan Kertas Kerja Projek untuk Tingkatan 4:
·         Menghasilkan dan membentang profil perniagaan yang mengandungi;
o   latar belakang perniagaan
o   matlamat
o   objektif
o   carta organisasi bahagian fungsian


STANDARD PRESTASI: TAHAP PENGUASAAN
2.2 Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan
1
2
3
4
5
6TAFSIRAN
1.       Menyenaraikan - bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan.
2.       Menerangkan - tujuan setiap bahagian fungsian.
3.       Mengaplikasikan - penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasikan bahagian fungsian dalam dan luar organisasi.
4.       Menganalisis - bahagian-bahagian fungsian sesebuah organisasi perniagaan dengan organisasi luar, aliran maklumat dan aliran barang.
5.       Membuat rumusan - terhadap penglibatan bahagian-bahagian fungsian yang bersesuaian dalam sesebuah perniagaan.
6.       Menghasilkan rajah - aliran interaksi dan perkaitan bahagian fungsian dalam pembangunan produk dan pasaran baharu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan