Isnin, 4 September 2017

BAB 2: CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN : BAHAGIAN A DAN B

Bahagian A

Contoh Soalan (TP1)
Nyatakan  lima  jenis pelepasan cukai yang berikan kepada perniagaan di Malaysia                        [5 markah]

Jawapan
Lima jenis pelepasan cukai yang berikan ialah:
1.     Taraf Perintis
2.     Elaun Cukai Pelaburan
3.     Potongan Cukai
4.     Pengecualian Cukai

5.     Elaun pelaburan semula

Contoh Soalan (TP3)
Nyatakan tiga jenis pasaran dalam trend persekitaran perniagaan.                                                    [3 markah]

Jawapan:
jenis pasaran seperti berikut:
1.     pasaran untuk semua (mass market)
2.     pasaran produk
3.     pasaran kewangan

Contoh Soalan (TP4)
Jelaskan kelebihan menggunakan sumber manusia dalaman dalam sesebuah organisasi.               [3 markah]

Jawapan:
Kelebihan Sumber Manusia Dalaman
·         Memotivasikan pekerja
·         Pekerja lebih memahami budaya organisasi
·         Maklumat pekerja sedia ada


Bahagian B

Contoh Soalan (TP4)
Terangkan tiga gaya pengurusan dalam faktor dalaman yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan.                                                                                                                                                         [9 markah]
Jawapan
Tiga gaya pengurusan dalam faktor dalaman ialah:

(i) Gaya pengurusan laissez-faire
  • ·         menunjukkan majikan terlalu memberi ruang atau kebebasan kepada pekerja mereka.
  • ·         mewujudkan masalah tingkah laku pekerja yang sukar dikawal.
  • ·         menyebabkan organisasi gagal mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

(ii) Gaya pengurusan autokratik
  • ·         tindakan majikan yang tegas dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan .
  • ·         berpotensi untuk menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan sesetengah pekerja.

 (iii)  Gaya pengurusan demokratik
  • ·         mengamalkan toleransi dan menjalinkan hubungan baik dengan pekerja dalam semua aspek.
  • ·         mempengaruhi pekerja terus berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Contoh Soalan (TP3)
Jelaskan empat peranan kerajaan dalam mengatasi  masalah  berkaitan Deflasi.                          [8 markah]

Jawapan
Empat peranan kerajaan dalam mengatasi  masalah  berkaitan Deflasi
·         menurunkan kadar cukai
·         mengurangkan kadar cukai -  dapat meningkatkan pendapatan boleh guna penduduk.
·         Kesannya, pengguna boleh berbelanja lebih bagi merangsangkan aktiviti perniagaan.
·         memberi khidmat nasihat dan perundangan
§  mendidik para peniaga – menggunakan sumber secara optimum dalam aktiviti perniagaan
§  meningkatkan jumlah aktiviti eksport ke negara serantau.
·         dasar kewangan negara
·         menurunkan kadar faedah – pengguna mengurangkan simpanan di bank dan meningkatkan perbelanjaan.
·         menurunkan cukai eksport - untuk menggalakkan aktiviti perniagaan pada peringkat antarabangsa.
·         dasar fiskal
·         menurunkan kadar cukai dan menaikkan perbelanjaan kerajaan
·         akan menggalakan aktiviti perniagaan - hasil pendapatan kerajaan akan meningkat melalui kutipan cukai korporat dan individu. 

BAB 1 : CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN : BAHAGIAN A dan BBahagian A

Contoh Soalan (TP1)
Senaraikan enam komponen utama dalam konsep asas perniagaan                                   [6 markah]

Jawapan
Enam komponen utama dalam konsep asas perniagaan ialah:
1.     Barangan dan Perkhidmatan
2.     Memuaskan  Keperluan  dan Kehendak Pengguna
3.     Pertukaran Nilai
4.     Keuntungan Perniagaan
5.     Penjual dan Pembeli
6.     Kontrak Perniagaan

Contoh Soalan (TP1)
Nyatakan tiga kaedah yang digunakan oleh OBBU untuk menjalankan perniagaan.                [3 markah]

Jawapan:
Tiga kaedah yang digunakan oleh OBBU untuk menjalankan perniagaan ialah:
1.     Secara percuma

2.     Jualan pada harga kos

3.     Jualan pada harga di bawah kos


Contoh Soalan (TP1)

Jelaskan lima kepentingan untung kepada organisasi perniagaan                              [5 markah]


Jawapan:

Lima kepentingan untung kepada perniagaan ialah:
·         Membantu mengukur tahap prestasi dan hala tuju perniagaan
·         Membantu mengembangkan perniagaan pada masa hadapan
·         Melambangkan serta meningkatkan imej perniagaan
·         Memudahkan  pemilik  menarik pelaburan baru
·         Membolehkan perniagaan menjalankan  tanggungjawab  sosial
Contoh Soalan (TP2)

Nyatakan lima kandungan dalam perjanjian perkongsian.                                           [5 markah]

Jawapan:
lima kandungan dalam perjanjian perkongsian ialah:
1.     Nama firma
2.     Nama semua rakan kongsi
3.     Jenis dan tempat perniagaan
4.     Nisbah pembahagian untung rugi
5.     Cara menamatkan perniagaan 

Bahagian B

contoh soalan 

Maklumat di bawah  ini berkaitan dengan sebuah perniagaan

 


·    Nama perniagaan    : Farmasi Murni
·         Bentuk pemilikan    : Sendirian Berhad
·         Aktiviti perniagaan  : Menjual pelbagai jenis ubat dan peralatan perubatan
·         Modal berbayar                                : RM250 000
·         Bilangan pekerja  tetap                   : 25 orang
·         Jumlah jualan pada tahun 2017     : RM550 000


Terangkan klasifikasi perniagaan seperti yang dijelaskan dalam pernyataan di atas  [6 markah]  

Jawapan

klasifikasi perniagaan tersebut ialah:
·         diklasifikasikan sebagai perniagaan bersaiz kecil
·         terlibat dalam sektor ketiga (primer)
·         perniagaan perkhidmatan, iaitu membeli dan menjual ubat dan peralatan perubatan
·         mempun yai jumlah jualan  tahunan  antara RM300 000 hingga kurang daripada RM3 juta
·         bilangan pekerja tetap antara 5 hingga kurang daripada 30 orang
·         jumlah tahunannya ialah RM550 000 dan bilangan pekerja tetap ialah 25 orang.


1
1
1

1

1
1
1

Maks:6m