Isnin, 8 Oktober 2018

Penting / Contoh Jawapan Bahagian A (50 Markah) : Bab 4

BAB 4: BAHAGIAN FUNGSIAN UTAMA

4 ASPEK PENTING DALAM CARTA ORGANISASI:
1. Pembahagian kerja
2. Hubungan antara ketua dengan pekerja
3. Jenis tugas
4. Hierarki pengurusan

PERANAN BAH. PENTADBIRAN
menjalankan URUSAN DALAMAN organisasi perniagaan
seperti  - mengurus,  menyimpan dan menerima REKOD.
menyediakan DOKUMEN syarikat dan menguruskan  program  - seperti mesyuarat.


PERANAN BAH. SUMBER MANUSIA
PERANCANGAN sumber manusia
LATIHAN dan pembangunan
Perkhidmatan pekerja dan KEBAJIKAN
Perhubungan INDUSTRI

PERANAN BAH. KEWANGAN
Membuat PERANCANGAN kewangan
MENGURUSKAN sumber kewangan mengikut peruntukan  yang ditetapkan
MENGAWAL kewangan setiap bahagian

BAH FUNGSIAN ICT

TUJUAN BAH. ICT
OPERASI organisasi lebih efektif dan efisien
Memudahkan KOMUNIKASI Dalaman (Intranet) dan Luaran (Internet)
Menyimpan MAKLUMAT dan data perniagaan
Mempercepat URUS NIAGA

PERANAN BAH F. ICT
KESELAMATAN sistem
pengguna yang DIBENARKAN sahaja boleh mengakses sistem
sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data kritikal dalam keadaan KECEMASAN
menolong pekerja MENYELESAIKAN masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baharu
PERISIAN TERKINI mengikut perkembangan teknologi dan keperluan perniagaan
MEMBANTU pengguna yang berhadapan dengan masalah computer

PERANAN BAH F. R&D
Merancang aktiviti pembangunan produk baharu & penambahbaikan produk yang sedia ada.
merancang bagi menghasilkan produk yang dapat memenuhi KEPERLUAN DAN KEHENDAK pengguna.

PERANAN BAH. F. PEMBELIAN
menyediakan KONTRAK dengan pembekal
pembelian - selepas melalui beberapa proses utama dan mendapat KELULUSAN daripada pengurusan tertinggi.
MEMBAYAR PADA JUMLAH yang BERPATUTAN kepada pembekal.
menempah bekalan BAHAN MENTAH DAN STOK daripada pembekal.
TEMPAHAN AWAL - menyelesaikan masalah pembekalan atau penghantaran  barang.

TATACARA PEMBELIAN:
1. menerima tempahan belian daripada pengurus jualan
2. mencari pembekal yang sesuai
3. menerima sebut harga daripada pembekal-pembekal
4. menilai pembekal-pembekal
5. membuat pesanan pembelian
6. menerima barang daripada pembekal-pembekal

PERANAN BAH F. PENGELUARAN
MENGHASILKAN barang dan perkhidmatan
MEMENUHI keperluan dan kehendak
MENUKARKAN input kepada output

TUJUAN BAH F. PEMASARAN
melakukan pertukaran antara dua pihak, iaitu pembeli dan penjual.
memastikan  barang dan perkhidmatan - sampai kepada pengguna dengan cepat.
mencipta permintaan bagi sesuatu barang dan  perkhidmatan
meningkatkan  keuntungan kepada peniaga.

STRATERGI PEMASARAN
1. Sasaran pasaran (pengguna / bakal pelanggan)
2. Campuran pemasaran (4p)

EMPAT ELEMEN DALAM CAMPURAN PEMASARAN (4P):
1. PRODUK (Product)
2. HARGA (Price)
3. PENGAGIHAN / (Place)
4. PROMOSI (Promotion)

PERANAN BAH. F. PEMASARAN
mengemaskini dan mempromosikan BARANG dan perkhidmatan
menghasilkan dan mengedarkan BAHAN publisiti seperti katalog, risalah, poster
mendapatkan dan mengemaskinikan PROFIL pelanggan sedia ada - membuat sasaran pasaran
mempromosi - melalui PELBAGAI CARA pengiklanan dan kaedah promosi,
seperti: akhbar, televisyen, dalam talian, mel terus, penajaan serta pertunjukan dan pameran perdagangan
menjalankan penyeliaan pasaran untuk mendapatkan MAKLUM BALAS pasaran atau produk yang berpotensi untuk dipasarkan

PERANAN BAH F. PENGAGIHAN
memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat
memeriksa semua tempahan dan bertindak jika berlaku perbezaan
melengkapkan penghantaran dokumen
menyediakan jadual pergerakan kenderaan
menyelesaikan masalah proses pengagihan
memenuhi kekurangan bekalan yang berlaku di sesuatu lokasi
mengambil dan mengagihkan tempahan seperti yang telah ditetapkan
membantu fungsian lain seperti pengeluaran dan jualan dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi

PERANAN BAH F. JUALAN
menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan dengan barang yang dijual
seperti - jenis, spesifikasi, kualiti dan cara pemasangan dan penggunaan barang.
membuat jualan:
o secara bersemuka atau
o secara dalam talian .
menyediakan sebut harga atau jangkaan harga barang yang dikehendaki oleh pengguna.
melakukan rundingan (tawar menawar) dengan pengguna  berkaitan  dengan  diskaun  dan terma jual beli.
memberi nasihat  teknikal  kepada  pengguna .
merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan.
menyemak dan mengemaskini rekod pengguna - supaya mudah untuk menghubungi pengguna.

CARA BAHAGIAN FUNGSIAN KHIDMAT PELANGGAN DAPAT MEMBANTU PERNIAGAAN MENCAPAI MATLAMATNYA:
Dapat  memenuhi  keperluan  dan  kehendak  pelanggan
Mengelakkan  kurang  puas  hati  pelanggan  terhadap  produk perniagaan
Meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap jenama perniagaan
Dapat meningkatkan imej perniagaan di mata pengguna

LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN PRODUK BAHARU
1. Penjanaan Idea
2. Penyaringan Idea
3. Pembangunan Produk dan Pengujian Konsep
4. Pembangunan Strategi Pemasaran
5. Analisis Perniagaan
6. Pembangunan Produk
7. Ujian Pemasaran
8. Komersialisasi

TUJUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)
1. Membantu memudahkan sistem OPERASI
2. Memperoleh MAKLUMAT dengan mudah dan cepat
3. Memperluas SKOP perniagaan
4. Memudahkan aktiviti KEWANGAN dan perakaunan
5. Menjadikan  operasi perniagaan lebih EFEKTIF dan efisien
6. Meluaskan PASARAN perniagaan
7. Mewujudkan HUBUNGAN dan jaringan yang lebih luas
8. Mempercepatkan SISTEM PENGELUARAN dan pengedaran

APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PERNIAGAAN
1. e-pemasaran
2. e-dagang
3. e-government
4. e-banking
5. Penggunaan Iaman sosial
6. Penggunaan e-mel
KEPENTINGAN INTERAKSI DENGAN ORGANISASI LUAR:
1. mewujudkan JARINGAN  perniagaan
2. mengukuhkan HUBUNGAN baik sedia ada
3. menjalin KERJASAMA strategik
4. menambahkan  SUMBER  perniagaan

HUBUNGAN DAN INTERAKSI DENGAN ORGANISASI LUAR
1. lnteraksi dengan PEMBEKAL     (bahan mentah)
2. lnteraksi dengan  PELANGGAN (jual/beli)
3. lnteraksi dengan BANK               (urusan perbankan)
4. lnteraksi dengan AGENSI KERAJAAN (tander)

6 LANGKAH KOMUNIKASI
1. Penghantar
2. Enkod (encode)
3. Saluran
4. Dekod
5. Penerima
6. Maklum balas
7. Gangguan

ALIRAN BARANG DAN PERKHIDMATAN

1. Wujudkan Katalog dan Diedarkan
(Bahagian Fungsian Pemasaran Dan
Bahagian Fungsian Jualan)

2. Penerimaan Pesanan daripada Pengguna
(Bahagian Fungsian Jualan)

3. Jadual Pengeluaran yang Dipersetujui
(Bahagian Fungsian Jualan Dan
Bahagian Fungsian Pengeluaran)

4. Pesanan Bahan Mentah
(Bahagian Fungsian Pembelian)

5. Penerimaan lnvois Pembekal dan Pembayaran
(Bahagian Fungsian Kewangan)

6. Pengeluaran Item Barang dan Pengedaran
(Bahagian pengeluaran dan
bahagian fungsian pengagihan)

7. Penghantaran lnvois kepada Pembeli dan Penerimaan Bayaran

(Bahagian Fungsian Kewangan)

penting / Contoh Jawapan Bahagian A (50 markah) / Bab 3BAB 3: PENETAPAN VMO

MAKSUD VISI
         penetapan perancangan
         fokus dan perancangan jangka masa panjang
         panduan untuk membuat keputusan dan tindakan
         memastikan hala tuju perniagaan berada di landasan yang tepat

MAKSUD MISI
         satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan
         menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat

MAKSUD OBJEKTIF    
         pembentukan maklumat yang lebih khusus
         Sasaran boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan organisasi

LIMA CIRI OBJEKTIF YANG DIWAKILI OLEH “SMART”
1.     Specific (Spesifik)                           - khusus
2.     Measureable (Boleh Diukur)             - angka/nilai
3.     Attainable (Boleh  Dicapai)               - sasaran
4.     Realistic (Munasabah)                      - kemampuan
5.     Time Frame (Jangka Masa)              - tempoh

TUJUAN PENETAPAN VISI
         komponen pengurusan strategik dan proses
         lebih daripada 5 tahun (jangka panjang).
         mencapai matlamat - melebihi 5 tahun.
         mendorong semua pihak - memahami & bekerjasama
         bentuk tindakan terhadap setiap pekerja - berdasarkan tanggungjawab dan peranan masing-masing (bahagian/fungsian).

TUJUAN PENETAPAN MISI
         garis panduan - menilai keperluan setiap unit dan bahagian organisasi.
         pengagihan sumber manusia & fizikal - secara tepat.
         sumber - digunakan secara cekap dan berkesan.
         asas dalam penyataan objektif sesebuah organisasi perniagaan

TUJUAN PENETAPAN OBJEKTIF
         objektif hendaklah selaras dengan penyataan misi .
         mempunyai sekurang-kurangnya satu objektif & mempunyai ciri SMART
         sasaran yang ingin dicapai secara spesifik dan khusus.
         memudahkan kefahaman semua pihak organisasi perniagaan
         untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI PANDUAN PERNIAGAAN (MENGHASILKAN VMO):
1.     Titik Pulang Modal (TPM)
2.     Pertumbuhan Perniagaan
3.     Memaksimumkan Keuntungan
4.     Daya Saing
5.     Syer Pasaran
6.     Jualan
7.     Penyeliaan Perkhidmatan

1. TITIK PULANG MODAL (TPM)
         satu kaedah atau teknik - untuk merancang dan mengetahui hasil bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung : (JH = JK).
 
2.     PERTUMBUHAN PERNIAGAAN

PERANCANGAN BAGI MENINGKATKAN HASIL JUALAN SEPERTI BERIKUT:
1.     Merancang membuka CAWANGAN yang banyak
         KEUNTUNGAN / Rizab (modal pelaburan / pusingan) - membuka cawangan perniagaan.
         jangka masa panjang (lebih 5 thn) - meningkatkan keuntungan boleh menaikkan nilai perniagaan dalam industri.
2.     MEMBESARKAN perniagaan sedia ada
1.     keyakinan yang tinggi untuk terus melaburkan modal.
2.     untuk mendapat pulangan tinggi melalui peningkatan keuntungan

3.     MEMAKSIMUMKAN KEUNTUNGAN
 • 3.     konsep kecekapan - kemampuan  MEMAKSIMUMKAN HASIL dengan MEMINIMUMKAN KOS.
 • 4.     PERBEZAAN memaksimumkan hasil dengan meminimumkan kos - memberikan keuntungan yang  tertinggi kepada perniagaan

 4.     DAYA SAING
 • .     KEMAMPUAN sesebuah perniagaan untuk mengekalkan operasi perniagaannya dalam industri.FAKTOR KEMAMPUAN PERNIAGAAN BERTAHAN DALAM INDUSTRI
 • 1.     Kewangan,
 • 2.     Sumber Manusia
 • 3.     Teknologi
 • 4.     Pemasaran
 • 5.     Jaringan


5. SYER PASARAN
 •          peratus (%) penguasaan jumlah pengguna yang membeli  barang dan perkhidmatan - dalam pasaran berbanding dengan pesaing.
 •          syer pasaran terbesar

·      pendapatan yang tinggi hasil daripada jualan
·      menjadi pemimpin dalam pasaran .
·      mempengaruhi tindakan pesaing lain.
·      perniagaan - kekal dan meraih keuntungan yang besar.

6.   JUALAN
 •          transaksi jual beli - antara penjual dan pembeli
 •          memberi faedah kepada kedua-dua pihak
 •          perniagaan - mendapat keuntungan
 •          pembeli - mendapat kepuasan


STRATEGI PROMOSI JUALAN
1.     Jualan murah
2.     Diskaun harga
3.     Sampel
4.     Peraduan

7.   PENYELIAAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan yang disediakan:
 •          pembelian dalam talian
 •          penghantaran barang ke rumah
 •          kemudahan pembayaran
 •          membaik pulih jika barang mengalami kerosakan


Proses perkhidmatan penghantaran disediakan:
 •          Membuat tempahan dan pembelian
 •          Menerima tempahan
 •          Membawa tempahan ke lokasi
 •          Menghantar tempahan kepada pembeli


KESAN KEPADA PERNIAGAAN AKIBAT KEGAGALAN
MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF
1.     Jualan MEROSOT
2.     Tidak Mampu Membayar KOS Perniagaan
3.     GagaI dalam PERSAINGAN
4.     IMEJ Perniagaan Terjejas
5.     Tidak Mampu MENGEMBANGKAN Perniagaan

KOS TETAP                
         kos yang TIDAK DIPENGARUHI oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran
         kos yang ditanggung SAMA tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran
         Cth: kos bangunan, insurans, Gaji pekerja (cth: pengurus), Kos kilang dan jentera

KOS BERUBAH           
         kos yang DIPENGARUHI oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran
         kos yang ditanggung bergantung PADA KUANTITI produk yang dikeluarkan
         Cth: kos bahan mentah, upah (buruh), kos air, kos elektrik, kos telefon

LANGKAH PENYELESAIAN APABILA GAGAL MENCAPAI SESUATU MATLAMAT PERNIAGAAN
         mengurangkan KOS,
         menurunkan HARGA PRODUK,
         mempelbagaikan BARANG atau perkhidmatan yang ditawarkan,
         mengurangkan jumlah atau kadar PEMBAYARAN DIVIDEN kepada pemegang saham,
         menggunakan kaedah atau TEKNOLOGI BAHARU dalam pengeluaran
         menyemak semula MATLAMAT perniagaan.

KRITERIA PENILAIAN YANG BOLEH DIGUNAKAN BAGI MENILAI PENCAPAIAN (VMO) IALAH:
1.  Titik Pulang Modal (TPM)
     teknik untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung
2.  Pertumbuhan Perniagaan
     hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat perniagaan
3.  Memaksimumkan Keuntungan
     peningkatan  pelaburan dan peningkatan  keuntungan
4.  Daya Saing
     kemampuan sesebuah perniagaan untuk mengekalkan operasi perniagaannya dalam industri.
5.  Syer Pasaran
     mendapat sokongan daripada pihak kerajaan dan sambutan pengguna.
6.  Jualan 
     transaksi jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli
7.  Penyediaan Perkhidmatan
     memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pengguna