Rabu, 10 Oktober 2012

RPT PD T5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PERDAGANGAN
TINGKATAN 5
TAHUN 2012

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 1

4.01.12
-
6.01.12


Minggu Ke 2

9.01.12
 –
13.01.12Minggu Ke 3

8.1   Sistem Perbankan.
a.       Perbankan Konvensional.
b.      Perbankan Islam


8.2   Jenis-jenis Bank.
a.       Bank Pusat.
b.      Bank Perdagangan.
i.  Bank Islam

8.2   Jenis-jenis Bank.
c.       Bank Saudagar.
d.      Bank Badan Berkanun.
e.       Bank Koperasi.

 


Aras 1

1.  Membezakan system perbankan konvensional dan system perbankan secara Islam.

Aras 1

1.  Menerangkan fungsi Bank Pusat dan Bank Perdagangan.
2.  Membezakan Bank Perdagangan dengan Bank Islam.

Aras 2
1.  Menjelaskan perbezaan antara setiap jenis bank.
Aras 1

1.  Menerangkan fungsi Bank Saudagar, Bank Badan Berkanun dan Bank Koperasi.

Aras 2

1.  Menjelaskan perbezaan antara setiap jenis bank.1.  Guru mengarahkan murid –murid ke bank untuk mendapatkan maklumat tentang perbankan konvensional dan Bank Islam.
2.  Murid-murid membezakan system Perbankan Konvensional dan Perbankan Islam.
3.  Mendapatkan maklumat dari Laman Web bank Pusat.  – www.bnm.gov.com.my


1.  Pelajar diminta mengenalpasti jenis-jenis bank berdasarkan logo bank yang dipamerkan.
2.  Melengkapkan carta pengelasan jenis-jenis bank.
3.  Pembentangan berkumpulan (fungsi Bank Pusat dan Bank Perdagangan).
4.  Mendapatkan maklumat dari Laman Web.
     -  Bank Islam (www. Bank islam.com.my)
     -  Bank Perdagangan (www.ocbc.com.my)
     -  Bank Pusat (www.bnm.gov.com.my)


1.  Pembentangan berkumpulan (fungsi).
2.  Perbincangan.
3.  Mendapatkan maklumat dari Laman Web.
      -  Bank Saudagar (www.cimb.com.my)
      -  Bank Badan Berkanun (www.bsn.com.my)
      -  Bank Koperasi (www.bank rakyat.com.my)Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 4

16.01.12 –
20.01.12Minggu Ke 5


Minggu Ke 6

23.01.12 – 27.01.128.3  Perkhidmatan Bank Perdagangan.
a.       Menerima simpanan.
b.      Kemudahan pembayaran.


8.3   Perkhidmatan Bank Perdagangan.
c.       Kemudahan Pembiayaan.
d.      Perkhidmatan

8.4   Cek
a.       Jenis-jenis cek dan penggunaannya.
b.      Faedah menggunakan cek.
c.       Jenis-jenis cek lain.
d.      Cek tak layan.
Aras 1

1.  Menerangkan bentuk-bentuk perkhidmatan bank perdagangan dan kegunaannya.

Aras 2

1.  Menjelaskan kepentingan setiap bentuk perkhidmatan Bank Perdagangan kepada pelanggan bank.

Aras 1
1.  Menerangkan bentuk perkhidmatan pembiayaan Bank Perdagangan.
2.  Membezakan antara pinjaman dan overdraf.
Aras 2
1.  Menjelaskan kepentingan setiap bentuk perkhidmatan Bank Perdagangan kepada pelanggan.
Aras 3
1.  Membuat keputusan pemilihan perkhidmatan bank yang sesuai untuk pelbagai jenis pelanggan bank.


Aras 1

1.  Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek.
2.  Mengenalpasti sebab-sebab cek tak layan.
3.  Melakarkan cek.
4.  Menghuraikan kelebihan dan kelemahan penggunaan cek.
5.  Menjelaskan perbezaan cek terbuka dan tertutup.

1.  Risalah bank dan produknya.
2.  Ceramah oleh pegawai bank.
3.  Perbincangan kumpulan.


1.  Risalah bank dan produknya.
2.  Ceramah oleh pegawai bank.
3.  Perbincangan kumpulan.1.  Murid meneliti specimen cek yang ditunjukkan oleh guru.
2.  Guru meminta pelajar mencari maklumat tentang Biro maklumat cek, jenis cek dan penggunaannya pada kelas sebelumnya.
3.  Perbincangan kumpulan – cara menggunakan cek.
4.  Perbincangan kumpulan -  sebab-sebab cek tak layan, kelebihan dan kelemahan penggunaan cek.
5.  Melakar setiap jenis cek.
6.  Mengedarkan Borang Tugasan GLA – murid-murid mengisikan perbezaan cek terbuku dan cek tertutup.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran

Minggu Ke 7

30.01.12
-
03.02.12
Minggu Ke 8

06.02.12
-
10.02.12
Minggu Ke 9 & Minggu Ke 10
13.02.12
-
17.02.128.5   Institusi Kewangan Lain.
a.       Syarikat Kewangan.
b.      Syarikat Pajakan.
c.       Syarikat Pemfaktoran.
d.      Syarikat Jaminan Kredit Malaysia.
9.1   Insurans.
a.       Pengenalan kepada Insurans.
b.      Konsep Insurans.
c.       Jenis risiko.
d.      Peranan Insurans.

9.2   Prinsip-prinsip Insurans.
a.       Kepentingan boleh diinsuranskan.
b.      Penuh Percaya.
c.       Ganti rugi.
d.      Prinsip Takaful

Aras 1

1.  Menerangkan cirri dan fungsi setiap jenis institusi kewangan lain.Aras 1

1.  Menerangkan konsep, peranan dan istilah-istilah dalam insurans.
2.  Mengenalpasti jenis-jenis risiko.

Aras 2

1.  Menghuraikan konsep pemusatan risiko.
Aras 1
1.  Menerangkan prinsip-prinsip Insurans.
2.  Membandingkan Insurans Konvensional dengan Takaful.

Aras 2
1.  Menjelaskan dengan contoh factor-faktor yang mempengaruhi kadar premium
     Insurans.
2.  Menjelaskan prinsip-prinsip Takaful.
3.  Menjelaskan implikasi setiap prinsip Insurans ke atas tuntutan ganti rugi.


1.  Pembahagian kumpulan mengikut jenis institusi kewangan lain :-
     -  cari maklumat dalam Laman Web.
         Cth : http: (www.publicfinance.com.my)
2.  Murid-murid mengisi rajah pancaran :-
i.                    jenis.
ii.                  Cirri.
iii.                Fungsi.


1.  Guru meminta murid-murid menamakan syarikat-syarikat Insurans yang mereka tahu.
2.  Guru menyediakan ambar-gambar kejadian yang menunjukkan risiko seperti kebakaran.
3.  Membincangkan jenis-jenis risiko yang boleh diinsuranskan dan tidak boleh diinsuranskan berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru.
4.  Guru mengagihkan murid-murid kepada 6 kumpulan untuk membincangkan peranan insurans bagi satu pihak.

1.  Menyediakan situasi-situasi untuk menerangkan prinsip-prinsip Insurans.
2.  Mengenalpasti prinsip-prinsip yang terlibat berdasarkan situasi yang diberikan guru.
3.  Penerangan prinsip ganti rugi.


Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran


Minggu Ke 11 dan Minggu Ke 12
20.02.12
-
24.02.12

Minggu Ke 13 dan Minggu Ke 14

27.02.12
-
09.03.129.3   Jenis Insurans
a.       Insurans Kemalangan.
b.      Insurans Kebakaran.
c.       Insurans Hayat.
d.      Insurans Perkapalan/
Penerbangan.
e.       Insurans-insurans lain.


9.4   Takaful.
a.       Prinsip Takaful.
b.      Produk Takaful.


9.5   Belian polisi dan tuntutan gantirugi.
a.       Prosedur membeli polisi.
b.      Prosedur membuat tuntutan gantirugi.

    

Aras 1

1.  Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan insurans.

Aras 2

1.  Menjelaskan dengan contoh factor-faktor yang mempengaruhi kadar premium insurans.

Aras 3

1.  Mencadangkan jenis polisi insurans yang sesuai bagi sesuatu jenis perniagaan dan individu.


Aras 1
1.  Membandingkan Insurans Konvensional dengan Takaful.
Aras 2
1.  Menjelaskan Prinsip-prinsip Takaful.Aras 1

1.  Mengetahui cara-cara membeli polisi dan membuat tuntutan gantirugi.

Aras 2

1.  Menjelaskan implikasi setiap prinsip insurans ke atas tuntutan gantirugi.


1.  Persediaan untuk menjemput penceramah yang terdiri daripada wakil syarikat insurans.
2.  Sediakan satu kajian kes tentang suatu perniagaan dan risiko-risiko yang mungkin dialaminya.
3.  Aktiviti ‘Jig-saw’.


1.  Mengumpul maklumat dari ceramah dan soaljawab untuk membandingkan insurans konvensional dengan takaful.

1.  Carta Aliran menunjukkan prosedur membeli polisi dan membuat tuntutan gantirugi.
2.  Jemputan ceramah dari wakil Syarikat Insurans.Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 15
19.03.12
-
30.03.12Minggu Ke 16
02.04.12
-
13.04.12

Minggu Ke 17
16.04.12
-
20.04.1210.1   Pengangkutan.
a.       Peranan pengangkutan.

10.2   Jenis pengangkutan.
a.       Pengangkutan Darat.10.2  Jenis pengangkutan.
b.      Pengangkutan Laut.
c.       Pengangkutan Udara.
d.      Saluran Paip.


10.3   Pengkontenaan.
a.       Maksud pengkontenaan.
b.      Pengangkutan Antarabangsa Routier. (Transport International Routier)

Aras 1

1.  Menerangkan peranan dan jenis-jenis pengangkutan.

Aras 1

1.  Mengenalpasti kelebihan dan kelemahan pengangkutan darat.

Aras 2

1.  Menjelaskan dengan contoh kepentingan pengangkutan kepada sesuatu jenis perniagaan.

Aras 1

1.  Mengenalpasti kelebihan dan kelemahan pengangkutan laut, udara dan saluran paip.

Aras 2

1.  Menghuraikan jenis-jenis pengangkutan laut, uadara dan saluran paip.
2.  Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi membantu perniagaan.

Aras 3

1.  Mengkritik setiap jenis pengangkutan.
2.  Membuat gambaran mental tentang aktiviti dalam perniagaan.


Aras 1

1.  Menerangkan maksud pengkontenaan dan Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR).

1.  Murid-murid menyenaraikan peranan pengangkutan berdasarkan gambar yang diberikan.
2.  Menyelesaikan kajian kes tentang jenis barang yang sesuai bagi pengangkutan darat dan rasionalnya.

1.  Murid-murid dikehendaki menyediakan folio pengangkutan.

1.  Pelajar menyediakan peta minda tentang kelebihan dan kelemahan pengkontenaan secara kumpulan.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 18
23.04.12
-
27.04.12Minggu Ke 19
30.04.12
-
4.05.12

Minggu Ke 20


10.4   Pemilihan jenis pengangkutan.
a.       Faktor-faktor pemilihan jenis pengangkutan.

11.1   Komunikasi.
a.       Peranan Komunikasi.
b.      Perkhidmatan Komunikasi.
i.  Televisyen dan Radio.
ii.  Perkhidmatan Pos.

       ii.  Perkhidmatan Pos

Aras 1

1.  Mengenalpasti agensi-agensi yang berkaitan dengan bidang pengangkutan.
2.  Menerangkan factor-faktor pemilihan jenis pengangkutan.

Aras 2

1.  Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi membantu perniagaan.

Aras 3

1.  Membuat keputusan rasional dalam memilih jenis pengangkutan.

Aras 1
1.  Menerangkan peranan komunikasi.
2.  Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan.
3.  Menerangkan cirri-ciri setiap jenis perkhidmatan pos.
a.       Perkhidmatan Mel.
i.                    Mel Biasa.
ii.                  Mel Khas

Aras 1
1.  Menerangkan cirri-ciri setiap jenis perkhidmatan pos.
a.       Perkhidmatan Kaunter.
b.      Perkhidmatan Agensi.
c.       Perkhidmatan Lain.Murid-murid menyediakan Folio / Buku skrap agensi pengangkutan berkenaan secara berkumpulan.
  -  Lembaga Pelabuhan.
  -  Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP).
  -  Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).
  -  Sistem Penerbangan Malaysia (MAS).
  -  Jabatan Penerbangan Awam (DCA).
  -  Petronas.
  -  Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB).
  -  Jabatan Laut (syahbandar).
  -  Malaysian International Shipping Corporation (MISC).
  -  PUSPAKOM.
1.  Pembelajaran Koperatif JIG-SAW.
2.  Melengkapkan rajah pancaran.
3.  Pelajar memberikan pendapat tentang bahan ransangan (sumbangsaran).
4.  Murid mengelas ransangan mengikut perkhidmatan utama Pejabat Pos.

1.  Murid menyediakan Folio Perkhidmatan Pejabat Pos.
2.  Murid melengkapkan carta pengelasan perkhidmatan pos.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 21
21.05.12
-
15.06.12Minggu Ke 22
18.06.12
-
22.06.12Minggu Ke 23
25.06.12
-
29.06.12
    iii.  Perkhidmatan Telekomunikasi.
     iv.  Perkhidmatan Kurier.


12.1   Pergudangan.
a.       Peranan pergudangan.
b.      Ciri-ciri gudang yang baik.

12.2   Jenis-jenis gudang.
a.       Gudang pengilang.
b.      Gudang pemborong.
c.       Gudang peruncit.
d.      Gudang kerajaan.
e.       Gudang sejuk.

Aras 1

1.  Menerangkan cirri-ciri setiap jenis perkhidmatan telekomunikasi.
2.  Menerangkan agensi yang terlibat dalam perkhidmatan telekomunikasi.

Aras 2

1.  Menjelaskan factor-faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi.

Aras 3

1. Mencadangkan jenis-jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai kepada peniaga.

Aras 1

1.  Menerangkan maksud dan peranan pergudangan.
2.  Menerangkan kepentingan gudang.
3.  Menyatakan cirri-ciri gudang yang baik.

Aras 2

1.  Menjelaskan ciri-ciri  gudang yang baik.

Aras 3

1.  Mencadangkan kaedah pengendalian gudang yang baik.


Aras 1

1.  Menerangkan jenis-jenis gudang.

Aras 2

1.  Menghuraikan dengan contoh kepentingan gudang kepada peniaga dan pengeluar.


1.  Kajian Kes  :  Memilih perkhidmatan pos / telekomunikasi yang sesuai dengan kes.
2.  Murid memberikan pendapat tentang cirri-ciri dan kegunaan alat telekomunikasi berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
3.  Melengkapkan rajah pancaran.
4.  Perbincangan perkhidmatan kurier dan membandingkannya dengan perkhidmatan pos.
5.  Murid membincangkan semua maklumat yang dikumpulkan dalam Borang GLA bagi menjawab soalan tugasan.1.  Murid-murid melengkapkan rajah pancaran pergudangan.
2.  Murid-murid memberi pendapat cirri-ciri gudang yang baik berdasarkan Kajian Kes.
1.  Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan untuk mencari maklumat tentang cirri-ciri gudang.
2.  Pembentangan hasil kerja kumpulan oleh Ketua Kumpulan.
3.  Guru membuat rumusan.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 24
02.07.12
-
06.07.12
Minggu Ke 25
09.07.12
-
13.07.12Minggu Ke 26
16.07.12
-
20.07.12


12.3   Jenis-jenis gudang.
a.       Gudang berbon.13.1   Promosi.
a.       Peranan promosi.
b.      Promosi dalam pemasaran.

13.2   Jenis promosi.
a.       Pengiklanan.
b.      Promosi Jualan.
c.       Jualan Terus.
d.      Publisiti.

Aras 1

1.  Menerangkan maksud gudang berbon.

Aras 2

1.  Menjelaskan kepentingan gudang berbon kepada kerajaan dan peniaga.
Aras 1

1.  Menerangkan maksud dan peranan promosi.
2.  Mengenalpasti kaitan promosi dengan pemasaran.

Aras 2

1.  Menjelaskan cara bagaimana promosi membantu perniagaan.
2.  Menghuraikan kaitan promosi dalam pemasaran.


Aras 1

1.  Mengenalpasti setiap jenis promosi.
2.  Menerangkan cirri-ciri setiap jenis promosi.

Aras 2

1.  Menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosi.

Aras 3

1.  Mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan.1.  Guru menjelaskan maksud gudang berbon dan maksud ‘bon’.
2.  Murid-murid diarah melengkapkan grafik carta tulang ikan untuk menyenaraikan kepentingan gudang berbon kepada kerajaan dan peniaga.
3.  Guru merumuskan kepentingan gudang berbon.
1.  Lakonan iklan sesuatu produk.  Soal jawab maksud dan peranan promosi sesuatu produk serta kaitannya dengan pemasaran.
2.  Penerangan ringkas konsep produk, promosi, harga dan agihan. ( 4P )1.  Simulasi berkaitan pelbagai jenis promosi mengikut 4 kumpulan :-
     Kumpulan 1  -  Pengiklanan.
     Kumpulan 2  -  Promosi Jualan.
     Kumpulan 3  -  Jualan Terus.
     Kumpulan 4  -  Publisiti.
Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 27
23.07.12
-
27.07.12

Minggu Ke 28
30.07.12
-
03.08.12

Minggu Ke 29
06.08.12
-
10.08.1213.3   Media Pengiklanan.
a.       Media bercetak.
b.      Media elektronik.
c.       Media-media lain.


13.4   Pemilihan media pengiklanan.
a.       Faktor-faktor pemilihan media pengiklanan.14.1   Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan.
a.       Penyelidikan dan pembangunan.

Aras 1

1.  Mengenalpasti jenis-jenis pengiklanan.
2.  Menerangkan jenis dan cirri-ciri pelbagai media pengiklanan.

Aras 2

1.  Menghuraikan cara “gaya tarikan iklan” untuk menarik perhatian pengguna.
2.  Menjelaskan kelebihan dan kelemahan setiap media pengiklanan.

Aras 1

1.  Menerangkan factor-faktor pemilihan media pengiklanan.

Aras 2

1.  Memilih media pengiklanan yang sesuai bagi mempromosikan sesuatu keluaran.
2.  Menentukan pemilihan jenis pengiklanan yang sesuai bagi sesuatu barangan.


Aras 1

1.  Menyenaraikan agensi kerajaan yang terlibat di dalam penyelidikan dan pembangunan.

Aras 2

1.  Menerangkan fungsi utama agensi berikut :-
-          PORIM, MARDI
-          FRIM, MRI
-          SIRIM, RRIM
-          MRRDB, MARDEC

Aras 3

1.  Menerangkan kepentingan agensi hasil penyelidikan dan pembangunan.


1.  Murid-murid merakam dan menyiarkan jenis-jenis iklan samada iklan dari radio atau televisyen.
2.  Murid-murid menyenaraikan jenis-jenis iklan berdasarkan petikan rakaman di atas.
3.  Folio pelbagai media pengiklanan.
1.  Berdasarkan kes, murid-murid membuat pemilihan cara paling sesuai untuk sesuatu produk diiklankan dan rasional memilihnya.


1.  Penerangan ringkas dan menyeluruh peranan kerajaan.

2.  Murid-murid dimainta mendapatkan risalah-risalah dari agensi-agensi yang terlibat.

3.  Lawatan ke agensi yang berkaitan.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
Minggu Ke 30
13.08.12
-
17.08.12

Minggu Ke 31

14.1 Peranan kerajaan dalam perniagaan.
b.      Perundangan Perniagaan.14.1   Peranan kerajaan dalam perniagaan.
c.       Latihan dan pengurusan.
d.      Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga.


14.1   Peranan kerajaan dalam perniagaan.
e.  Promosi dan Pemasaran.

Aras 1

1.  Menyenaraikan Akta-Akta yang terlibat di dalam perundangan perniagaan.

Aras 2

1.  Menerangkan fungsi utama Akta berikut:-
a.       Akta Pendaftaran Perniagaan.
b.      Akta Syarikat.
c.       Akta Kawalan Harga (1946)
Pindaan 1973.
d.      Akta Kalawan Bekalan 1961.
e.       Akata Perihal Dagangan 1972.
f.       Akta Sewa Beli.

Aras 1

1.  Mengenalpasti agensi yang terlibat.
2.  Membezakan penglibatan agensi dalam membantu peniaga / pengusaha.

Aras 2

1.  Menjelaskan dengan contoh agensi yang terlibat :-
-          MARA,  PDPN,  PLBN,  KEMAS,  UDA,  PKEN,
-          Jabatan Perkhid. Haiwan.
-          Jabatan Perusahaan Kecil.

Aras 3

1.  Menghuraikan implikasi agensi berkaitan kepada peniaga dan pengguna.

Aras 1

1.  Menyenaraikan agensi kerajaan yang terlibat dalam promosi dan pemasaran.

Aras 2

1.  Menerangkan fungsi utama agensi berikut :-


1.  Penerangan ringkas dan menyeluruh peranan kerajaan.

2.  Ceramah dari pegawai perundangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan hal Ehwal Pengguna.

3.  Risalah akta-akta berkaitan.


1.  Murid-murid diminta mencari / melukis logo agensi yang berkaitan melalui Laman Web.

2.  Mendapatkan risalah bercetak daripada agensi yang berkaitan.
      http: //www.sirim.my.
1.  Penerangan ringkas dan menyeluruh peranan agensi kerajaan yang terlibat dalam promosi dan pemasaran.

2.  Risalah dari agensi yang terlibat.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran
14.1   Peranan kerajaan dalam perniagaan.
f.  .Pelepasan Cukai14.1   Peranan Kerajaan dalam perniagaan.
g.  Pembiayaan.
      a.  FAMA         b.  LPN
      c.  LKIM          d.  Felda
      e.  Risda           f.  Maxtrade
e.       Karyaneka 

Aras 3

1.  Menerangkan kepentingan agensi yang terlibat dalam promosi dan pemasaran.

Aras 1

1.  Menyenaraikan jenis-jenis pelepasan cukai yang ditawarkan oleh kerajaan dalam perniagaan.

Aras 2

1.  Menerangkan cirri-ciri pelaepasan cukai tersebut :-
a.       Taraf perintis.
b.      Elaun Cukai Pelabuhan.
c.       Elaun Eksport.
d.      Potongan 2 kali bagi promosi ekspot.
e.       Elaun bangunan untuk industri perhotelan.

Aras 3

1.  Menerangkan kepentingan pelepasan cukai kepada perniagaan.

Aras 1

1.  Mengenalpasti agensi-agensi yang terlibat di dalam aspek pembiayaan.
      -  MARA,  Bank Pertanian,
      -  Bank Pembangunan Malaysia Berhad.
-  KEMAS,
-  Kem. Pembangunan Luar Bandar
-  Kem. Belia Dan Sukan
-  Bank Rakyat


3.  Lawatan ke agensi berkaitan.
1.  Penerangan ringkas dan menyeluruh jenis-jenis pelepasan cukai.

2.  Risalah dari Lembaga Hasil Dalam Negeri mengensi jenis-jenis pelepasan cukai.

3.  Lawatan ke pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk pendedahan jenis-jenis pelepasan cukai.

1.  Mengisi borang permohonan mendapatkan pinjaman.

2.  Mendapatkan risalah pembiayaan daripada agensi yang berkaitan.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran

Minggu Ke 32

27.08.12 –
31.08.12


Minggu ke 33

15.1   Konsumerisme
a.       Maksud konsumerisme.

15.2   Perlindungan Pengguna.
a.       Hak dan tanggungjawab
   
b.      Tanggungjawab pengeluar.

c.  Membeli dengan bijak.15.3   Perlindungan Pengguna.
d.  Peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna.

 

Aras 1

1.  Menerangkan maksud konsumerisme

Aras 2

1.  Menjelaskan dengan memberi contoh cara pembiayaan dibuat.
      a.   Pembiayaan pinjaman modal
b.      Pembiayaan pembelian asset.

Aras 3

1.  Menghuraikan implikasi pembiayaan terhadap peniaga.

.
Aras 1

1.  Mengenalpasti hak dantanggungjawab pengguna dan pengeluar.


Aras 2

1.  Mengenalpasti hak dan tanggungjawab pengeluar.

2.  Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab pengeluar.

Aras 1

1.  Mengetahui dan menerangkan cara membeli dengan bijak.
2.  Menunjukkan amalan membeli dengan bijak.


-  Ceramah.
-  Sumbangan.
-  Akhbar Pengguna.

-  Ceramah / Penerangan.
-  Suratkhabar / Utusan Konsumer diedarkan kepada murid-murid untuk mengenalpasti hak dan tanggungjawab pengguna dan pengeluar.
-  Perbincangan didalam kumpulan diadakan
-  Ketua Kumpulan membuat pembentangan dan guru membuat rumusan.
-  Suratkhabar / Utusan Konsumer.

-  Perbincangan kumpulan.

-  Perbincangan kumpulan.


-  Suratkhabar.

-  Perbahasan.

Minggu / Waktu
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan Aktiviti Pembelajaran


Minggu Ke 34


       e.  Etika Amalan Perniagaan.

Aras 1

1.  Menerangkan peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna.
2.  Menyatakan jenis-jenis agensi perlindungan pengguna.

Aras 2

1.  Menghuraikan bagaimana kerajaan dan agensi lain melindungi pengguna.

Aras 3

1.  Menilai amalan penjual dari segi etika amalan perniagaan.
2.  Merumuskan sebab-sebab pengguna perlu dilindungi.-  Sumbangansaran.

-  Perbincangan.


-  Sumbangsaran.
-  Menonton TV Pendidikan.
-  Main peranan.
   Catatan :
   Penerangan meliputi tanggungjawab sebagai pembayar cukai.Tiada ulasan:

Catat Komen