Selasa, 9 Oktober 2012

soalan PROGRAM TULUS MP PERDAGANGAN 2012


PROGRAM TULUS 2012
MATA PELAJARAN PERDAGANGAN
1          Antara dokumen perniagaan berikut yang manakah digunakan sebelum urusniaga?
            I           Invois
            II         Surat Tanya
            III        Sebut harga
            IV        Nota debit
            A         I dan II
            B         I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV

2          Maklumat berikut menerangkan tentang syarat pembayaran


Pembeli perlu membuat bayaran semasa pesanan barang dibuat
 
 
            Apakah syarat pembayaran tersebut?
            A         Penerima dalam tempoh tertentu
            B         Bayaran waktu terima (B.W.T)
            C         Tunai waktu pesanan (T.W.P)
            D         Tunai segera

3          Mengapakah diskaun tunai diberikan kepada pembeli?
            A         Meningkatkan jualan
            B         Menggalakkan pembeli secara pukal
            C         Menggalakkan pembeli membayar dengan segera
            D         Mengelakkan pembeli membeli daripada syarikat

4          Rajah berikut menunjukkan sejenis kaedah jualan.
Apakah kelebihan  X  kepada pembeli?
A         Mengekalkan kesetiaan terhadap produk
B         Menikmati barang yang bernilai tinggi
C         Membayar kos barang lebih rendah
D         Meningkatkan hasil jualan

5          Dokumen yang manakah digunakan semasa urus niaga barang?
            A         Sebut harga
            B         Katalog
            C         Invois
            D         Resit

6          Pengeluar roti mengambil semula bekalannya yang telah tamat tarikh luput dari Kedai Irfan.
            Apakah jenis kaedah jualan tersebut?
            A         Jualan prabayar
            B         Jualan konsainan
            C         Jualan kredit
            D         Jualan tunai

7          Apakah dokumen yang digunakan oleh penjual bagi mengurangkan hutang pembeli?
            A         Nota debit
            B         Nota kredit
            C         Penyata akaun
            D         Invois

8          Mengapakah nota kredit dihantar oleh penjual kepada pembeli?
            A         Pembeli dikenakan caj tambahan seperti caj pengangkutan
            B         Pembeli memulangkan barang yang rosak kepada penjual
            C         Pembeli tidak memulangkan bekas kosong yang belum dicaj
            D         Berlaku kesilapan dalam invois yang menyebabkan pembeli terkurang caj

9          Apakah kegunaan utama invois?
            A         Memberi diskaun kepada pembeli
            B         Menyatakan kuantiti dan harga barang yang dijual
            C         Memberitahu pembeli jumlah hutang yang perlu dibayar
            D         Meminta bayaran daripada pembeli sebelum barang dihantar

10        Apakah kaedah jualan yang paling sesuai untuk perkhidmatan tol jalan raya?
            A         Jualan tunai
            B         Jualan kredit
            C         Jualan Prabayar
            D         Jualan konsainan

11        Antara dokumen berikut yang manakah terlibat selepas proses jual beli?
            A         Invois
            B         Nota debit
            C         Sebut harga
            D         Penyata akaun
           
12        Maklumat berikut adalah syarat jualan yang ditawarkan oleh seorang pemborong.


Diskaun niaga                         :           20%
Diskaun Tunai             :           2%       30 hari
                                                5%       15 hari
                                                10%     3 hari
 
 
            Ahmad membeli barang berjumlah RM900 mengikut senarai harga pada 5 Mei 2004 dan
            menjelaskan bayarannya pada 28 Mei 2004.  Berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh
            Ahmad untuk barang tersebut?
            A         RM648.00
            B         RM684.00
            C         RM705.60
            D         RM720.00

13        Maklumat berikut berkaiatan dengan kaedah jualan secara sewa beli.


Harga barang               :           RM1590.00
Bayaran pendahuluan :           RM456.00
Tempoh ansurans        :           12 bulan
Kadar faedah              :           5% setahun
 
 
                                                                                                            
            Berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar untuk membeli barang tersebut?
            A         RM39.90
            B         RM99.23
            C         RM139.13
            D         RM179.03

14        Berikut adalah maklumat mengenai sejenis kaedah jualan.
           


  • Barang dihantar oleh pembekal kepada peniaga
  • Peniaga dibayar komisen ke atas barang dijual
  • Barang yang tidak laku dipulangkan semula kepada pembekal
 
 
            Apakah kaedah jualan tersebut?
            A         Jualan konsainan
            B         Jualan Prabayar
            C         Jualan kredit
            D         Jualan tunai

15        Apakah kelemahan jualan prabayar kepada pembeli?
            A         Risiko penipuan
            B         Aliran tunai merosot
            C         Menangggung hutang lapuk
            D         Pembaziran masa

 

Bahagian B

1          (a)        Maklumat berikut berkaitan bentuk lain peruncitan


·         7 Eleven
·         Hotel Seri Malaysia
·         Petronas
 
 (i)         Kenalpasti jenis peruncitan tersebut                                             [1 markah]
            (ii)        Jelaskan kelebihan peruncitan di (b)(i) kepada peniaga                [5 markah]

(b)        Pemborong mempunyai peranan penting dalam saluran agihan barang.
Terangkan peranan pemborong kepada peruncit.                                           [8 markah]

(c)               Berikut adalah suatu dokumen perniagaan dalam negeri.


INVOIS
Ah Lun Sdn Berhad,
26, Jalan Sitiawan,
32000, Sitiawan, Perak.
2 Februari 2012
Pengurus,
Kedai Runcit Rahim,
7, Taman Mutiara,Perak.
Butir
Kuantiti
Jumlah
Sos Tomato
24 botol
RM260
Sos Ikan
24 botol
RM480

Tolak diskaun niaga 20%
X

Jumlah Bersih
Y
Syarat:    Angkutan dibayar
                5% 7 hari
                3% 14 hari
K & K  diK

Yang benar,
(AH MENG)
 
 ( i )       Apakah kegunaan dokumen tersebut?                                                            [1 markah]
( ii )      Hitungkan nilai Y.                                                                                          [2 markah]
(iii)       Hitungkan  jumlah yang perlu dibayar oleh Kedai Runcit Rahim jika beliau
membayar pada 8 Februari 2012 ?                                                                   [2 markah]
(d)           Gambar menunjukkan sejenis produk yang telah dijual kepada pengguna melalui
                  sejenis kaedah jualan.


                (i)         Jelaskan kaedah jualan tersebut.                                                         [2 markah]
                (ii)        Terangkan dua kelebihan kaedah jualan di 2(e)(i) kepada penjual.    [4 markah]

SKEMA JAWAPAN
BAHAGIAN A

1.  C
2. C
3.  C
4.  B
5.  C
6.  B
7.  B
8. B
9. C
10. C
11.  D
12.  C
13. B
14. A
15. A            BAHAGIAN B


No saoalan
Butiran
Markah

1 (a)(i)

1(a)(ii)1(b)


1(c)(i)1(c)(ii)

1(c)(iii)
1(d)(i)
1( d) (ii)

F1 – Francais

H1 -  boleh memulakan perniagaan tersebut dengan segera /
H2 -   mudah ditubuhkan / dibantu oleh firma induk
H3 – mendapat khidmat nasihat / kepakaran dari syarikat induk /
         perniagaan yang terbukti berjaya / Mc Donald’s / Hotel 
         Seri Malaysia / Petronas
H4 -  menikmati faedah ekonomi bidangan
H5 -  program promosi  berpusat / bekalan bahan berpusat
H6 – menarik ramai pelanggan / keluaran diyakini bermutu
H7 -  sentiasa dikawal firma induk / perniagaan terjaminPeranan pemborong kepada peruncit
F1    Membekalkan beraneka jenis barang
H1  Tidak perlu mendapatkan bekalan stok daripada pelbagai
        pengeluar dari merata-rata tempat.

F2   Memberi kemudahan kredit
H2  Dapat menangguhkan bayaran atau hutangnya sehingga   
       barang   itu  dijual kepada pengguna/merancang modal
       pusingan dengan  sempurna.

F3   Menghantar barang kepada peruncit
H3  Tidak perlu menyediakan kenderaan sendiri/menjimatkan kos  
        pengangkutan dan masa peruncit.

F4    Menyimpan stok yang mencukupi
H4   Membolehkan peruncit mendapat bekalan secara berterusan/  
        dapat  mengekalkan pelanggannya

F5  Memberi maklumat dan nasihat
H5 Berkenaan barang baru kepada peruncit.    
                                                             Mana-mana 4F + 4H


InvoisNilai Y:
RM260 + RM 480 = RM 740
20/100 x RM740 = RM148
Y ialah RM740 – RM 148 = RM592        


8 feb – 2 feb = 6 hari
5/100  x RM592 =  RM29.60
RM592 – RM 29.60 = RM562.40 


   Kaedah Jualan ialah :
H1- Jualan Prabayar
H2- menjelaskan bayaran terlebih dahulu
H3- barang/perkhidmatan diterima pada masa akan datang
H4-  banyak digunakan dalam perkhidmatan komunikasi/  
        pengangkutanDua kelebihan kepada penjual:
F1 -  Tiada masalah hutang lapuk
H1-  bayaran diterima dahulu sebelum barang/perkhidmatan
       diserah

F2-  Dapat meningkatkan aliran tunai
H2-  mudah rancang kewangan/ modal pusingan/ menggelakkan modal terikat

F3-  Pasaran terjamin
H3-  pelanggan terikat dengan penggunaan barangan
Mana-mana 2F + 2H
1

1
1


1
1
1
1
1
Mak 5m1

1

1


1

1

1

1

1

1
1
(mak 8m)


1m
1
1
1
Mak 2m


1
1
Mak 2m


1
1
1

1
Mak 2m1

1

1

1

1
1
Mak 4m


Tiada ulasan:

Catat Komen